• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

اجرای گروه کودکان در اولین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین زیر نظر استاد مهدی قلی نصب