• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
اجرای غوغای ستارگان در اموزشگاه خسروشیرین. کیبورد مهدیا عمرانی.معلم اموزشگاه سهراب فرتاش.امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم