• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

استاد ویلن

   

شروع موسیقی وی در مشهد از سال 1383 با ساز ویلن نزد استاد کاظمی در جهاد دانشگاهی مشهد بوده.ورود به دانشگاه هنر و معماری برای آموزش موسیقی با ساز تخصصی ویلن نزد استاد دکتر حسن ریاحی - استاد علی جعفری پویان و استاد ایمان فخر یادگیری - ساز پیانو نزد دکتر فرید عمران - آموزش سنتور نزد استاد منبری  - همکاری با ارکستر نوای صلح به رهبری مهدی وجدانی - همکاری با ارکستر آکادمیا به رهبری دکتر فرید عمران

وی همچنین در محضر اساتیدی چون : دکتر آریان پور - دکتر سریر - دکتر ریاحی - دکتر عمران به آموزش علوم تئوری موسیقی پرداخته است . ایشان هم اکنون دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر و معماری است.