• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

هورن یا کر از سازهای بادی چوبی متعلق به خانواده ابوا، دارای زبانه ای مضاعف و لوله استوانه ای که بر روی آن مانند ابوا کلیدهائی تعبیه شده است .انتهای ساز بر خلاف ابوا کوزه ای شکل است.این ساز از نظر رنگ و کیفیت صدا شبیه ترین ساز به سازهای بادی اولیه است.
کرهای کوچکتر دارای سه و کرهای بزرگتر چهار دریچه ای هستند. قسمت دهانی آن قیفی شکل و گودتر از دهانی ترومپت است. انتهای لوله دراز و خمیده آن به ناقوسی خیلی باز ختم می شود.
میدان صدای آن درست یک اکتاو بم تر از ترومپت است.
نت آن با کلید فا و هم با کلید سل نوشته می شود، با کلید فا نت های نوشته شده یک فاصله چهارم بالاتر و نت های نوشته شده با کلید سل یک فاصله پنجم پائین تر صدا می دهد.
کیفیت صدا در کر بسیار نرمتر و پرتر از صدای ترومپت است.
کرانگله سزار فرانک در سال 1889 برای اولین بار این ساز را وارد ارکستر کرد که با این عمل مورد انتقاد فراوان قرار گرفت ولی کار او سبب شد که این ساز به سازهای ارکستر سنفونیک افزوده گردد.
کر یا هورن در زبانهای اروپائی به معنای شاخ است. و این وجه تسمیه به این جهت است که بشر اولیه به منظور حاصل کردن اصواتی کم و بیش به اصوات سازهای برنجی از شاخ حیوانات استفاده می کرده است.

منبع: سازشناسی پرویز منصوری 
فرهنگ تفسیری موسیقیhorn