• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

از ادوات بسیار ساده و قدیمی موسیقی است که بعد از حنجره انسانی آن را قدیمی ترین و طبیعی ترین اسباب موسیقی دانسته اند و انواع گوناگونی داشته است مانند: نی، قره نی، نی مضاعف، نی زبانه دار، نی انبان، نای سفید که بر آنها سوراخهایی تعبیه می کردند و کوتاه یا بلند بوده، و چنانکه معروف و معروف است شش سوراخ بر یک طرف، و یک سوراخ بر طرف دیگر نزدیک به انتهای نای داشته است و شاید به مناسبت هفت سوراخ آن را نی هفت بند می گویند.

منبع: تاریخ موسیقی ایرانney