• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

عمرانلو درباره این بخش از جشنواره گفت: بخش آواز جمعی بخش نوین و تازهای در جشنواره موسیقی فجر و به طور کلی در کشور است. چند سالی است که به این بخش موسیقی توجه بیشتری در کشور میشود به همین جهت شاید هنوز با ایدهآل های جهانی فاصله داشته باشیم اما تلاش هنرمندان باعث میشود این بخش هم جایگاه خوبی در عرصه موسیقی حرفهای کشور پیدا کند.
این عضو هیات انتخاب درباره گروههای شرکت کننده در بخش آواز جمعی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر گفت: گروههای این بخش در سطح کیفی خوبی هستند و نسبت به سال گذشته پیشرفت شایانی داشتهاند. این پیشرفت و توجه به بخش آوازهای جمعی ما را برآن داشت تا از بین گروههای شرکت کننده به جای شش گروه، هشت گروه را برای رقابت در این بخش انتخاب کنیم و این فرصت را به هنرمندان جوان بدهیم که تا زمان اجراهای جشنواره با تمرین بیشتر خود را آماده کنند.  
وی که سال گذشته هم عضو هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر بوده است، گفت:  با توجه به سطح تواناییهای گروههای آواز جمعی در جشنواره سیام، امسال رقابت چشمگیر و فشردهتری در انتظار هنرمندان خواهد بود.   
میلاد عمرانلو که خود سرپرستی گروه آوازی تهران را به عهده دارد از تاثیر جشنواره بر روی هنرمندان گفت:  برگزاری جشنوارههای اینچنینی برای هنرمندان به ویژه هنرمندان جوان فرصت خوبی برای معرفی و حضور در دنیای حرفهای موسیقی است. با شرکت در این جشنوارهها هنرمندان جوان میتوانند آثار خود را مطرح  و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند.  
وی همچنین گفت: این فرصتها با توجه گستردهتر مسئولین، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. با فراهم کردن امکانات برای جوانان برگزیده میتوان راهنمای خوبی برای آنها در ادامه راهشان بود. میتوان برای برگزاری اجرا در طول سال راه را برای آنها هموارتر کرد و سالنهای خوب کشور را در اختیارشان قرار داد. 
وی ادامه داد: همچنین میتوان بخشی از جایزههای این هنرمندان را از طرف جشنواره به برگزاری کلاسهای متفاوت یا کمک به گروهها برای شرکت در جشنوارهها و کلاسهای مختلف اختصاص داد.  
عضو هیئت انتخاب و داوری جشنواره موسیقی فجر که در سالهای گذشته با گروه آوازی تهران در جشنواره برگزیده شده بود در ادامه گفت: پس از برگزیده شدن در جشنواره، ما بخشی از جایزه نقدی گروه را صرف شرکت در کلاسهای آموزشی در ارمنستان و همچنین اجرای برنامه در این کشور کردیم. این کار به پیشرفت گروه کمک بزرگی کرد. چنین اقداماتی اگر از جانب مسئولین برگزاری انجام شود باعث نهادینه شدن این مسائل و راهنمایی بیش از پیش هنرمندان خواهد شد. 
وی معتقد است: هنرمندان جوان با تغییر نگرش میتوانند قدمهای بسیار مهمی برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم بردارند.  
سیامین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی 24 بهمن تا یکم اسفندماه در تهران برگزار میشود.