• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.80 (5 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.11 (18 Votes)

 

دانلود کتاب تئوری موسیقی

محمد علی : سلام دوستان و همراهان موسیقی ناب ایرانی 
پیش از هر سخنی باید از لطفی عزیز گفت که از میان جامعه ی موسیقی ایران پرکشید و چه خوش زیست و چه مهربان استادی بود برای فرزندان و آیندگان موسیقی ایران سخن گفتن در مورد استاد محمد رضا لطفی بسیار سخت و دشوارِ و این بنده ی حقیر ناتوانم از بیان بزرگی این استاد یگانه ی موسیقی ایران درود و سلام خداوند بر روح و اندیشه ی بلند این استاد بی بدیل موسیقی ایران 

بهترین و کامل ترین کتاب آموزش نت و الفبای موسیقی کتاب تئوری موسیقی نوشته مصطفی کمال پور تراب است. این کتاب به صورت گام به گام و به زبانی ساده شما را با الفبای موسیقی آشنا کرده و تئوری موسیقی را به شما علاقه مندان یادگیری این هنر می آموزد. مصطفی کمال پورتراب آهنگساز ایرانی و از اساتید تئوری موسیقی است. او از اعضای هیأت مؤسس و نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران است.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.57 (7 Votes)

قبلا" گفتیم که منظور از فاصله در موسیقی همان اختلاف زیر و بمی بین دو نت است حال می خواهیم با این مبحث
مهم به صورت کامل آشنا شویم .
براي بیان فاصله ي دقیق ( اختلاف زیر و بمی ) میان دو نت باید دو عامل را تعیین کنیم این دو عامل عبارتند از :
عدد فاصله و بنیه ي فاصله که با آنها آشنا خواهیم شد .
عدد فاصله
ابتدایی ترین کاري که براي به دست آوردن فاصله ي میان دو نت انجام می دهیم باید ببینیم که بین دو نت داده شده
چند نت قرار دارد و چقدر با یک دیگر فاصله دارند . نکته اي که براي پیدا کردن این شماره باید به آن دقت کنیم این است
که هنگام به دست آوردن عدد فاصله خود نت اول را نیز حساب کنیم براي مثال می خواهیم عدد فاصله ي بین دو نت سل و
سی را حساب کنیم ( به شکل توجه کنید )


طبق توضیح قبل تعداد نت هاي بین این دو نت را با در نظر گرفتن نت اول می شماریم و عدد فاصله را بدست می آوریم:


به این نتیجه رسیدیم که عدد فاصله ي بین دو نت سل و سی عدد 3 می باشد.
حال به چند نمونه ي دیگر توجه کنید.


عدد فاصله ي بین دو نت ر تا لا چه عددي می باشد:

همانطور که در شکل می بینید عدد فاصله ي نت ر تا لا عدد 5 می باشد.

عدد فاصله بین نت می و می اکتاو بعدي آن چه عددي می باشد:


همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید عدد فاصله ي یک نت با اکتاو خودش فاصله ي 8 می باشد
نکته ي دیگري که باید به آن توجه داشته باشید این است که نشانه هاي تغییر دهنده هیچ تغییري در عدد فاصله نمی دهند
( به شکل زیر توجه کنید )


همانطور که در شکل بالا می بینید فاصله ي نت ر تا لا در همه ي موارد فاصله ي پنجم می باشد با این که نشانه ي
هاي تغییر دهنده ي متفاوتی دارند.
تمرین 12 : عدد فاصله ي میان هر خانه را پیدا کنید:


براي پرهیز از ابهام در گفتن عدد فاصله همیشه عدد پایین تر را ابتدا نام می بریم
به شکل بعد نگاه کنید که با جا به جا شدن اسم نت ها چه تغییري در فاصله ي آنها ایجاد شده است:

 

در نمونه ي الف فاصله ي می تا سل سوم است ولی در نمونه ي ب فاصله ي سل تا می ششم می باشد.
با جمع بندي نمونه هاي بالا می توانیم به این نتیجه برسیم که فاصله ي دو نت متوالی فاصله ي دوم است . براي مثال
فاصله ي نت دو تا نت ر یک فاصله ي دوم می باشد و فاصله ي نت دو تا نت سی قبلی یک فاصله ي دوم می
باشد.
عدد فاصله ي بین دو نت را بر عکس نیز حساب کنیم همان عدد به دست می آید به عکس زیر توجه کنید:


همانطور که در نت هاي بالا می بینید اگر فاصله اي را بر عکس نیز حساب کنیم به همان عدد فاصله ي اولیه می رسیم.
تمرین 13 : نتی را که به فاصله ي دوم بالا تر از هر یک از نت هاي زیر قرار دارد را نام ببرید:
لا . فا . ر . سل . سی
تمرین 14 : نتی را که به فاصله ي دوم پایین تر از هر یک از نت هاي زیر قرار دارد را نام ببرید:
می . ر . لا . دو . سل

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)

خط اتحاد
اگر چه نقطه و دونقطه تا حدودي بر وسعت امکانات نت نویسی می افزاند . اما هنوز نشان دادن برخی دیرند ها حتی با وجود
نقطه و دو نقطه هم امکان پذیر نیست . مثلا" فرض کنیم نتی بخواهیم که دیرند آن برابر با سیاه و دو لاچنگ باشند . به
وجود آوردن همچین نتی با استفاده از ابزاري که تا کنون یاد گرفته ایم به هیچ وجه امکان پذیر نیست . براي نت هاي این
چنینی از خط اتحاد استفاده می کنیم .
خط اتحاد خطی است منحنی که دو نت هم صدا را با آن با هم متحد می کنند و کار آن این است که دیرند آ ن ها را با هم
یکی می کند در واقع دو نتی که به با خط اتحال با هم متحد شده اند یک نت محسوب می شوند که به اندازه دیرند دو نت
کشیده می شوند .
به شکل توجه کنید:


در واقع دو نتی که به هم اتحاد شده اند را نوازنده به صورت یک نت اجرا می کند اما آن را به اندازه دیرند هر دو نت ادامه می
دهد.
کاربرد دیگر خط اتحاد : محدودیت زمانی در بعضی از میزان ها باعث می شود نتوانیم نت را به اندازه ي دیرند دلخواه ادامه
دهیم . براي حل این موضوع خط اتحاد به ما کمک می کند .
فرض کنید آهنگسازي در میزان دو چهار نتی معادل یک گرد داشته باشد یعنی معادل دو سفید و این در حالتی است که هر
میزان ما فقط به اندازه ي یک سفید ظرفیت دارد اینجا است که خط اتحاد به کمک ما می آید . همینطور در میزان شکل زیر
ببینید نت سی چگونه با چنگ میزان بعد اتحاد یافته است:

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.27 (43 Votes)

سنکوپ
هر گونه تغییر یا جابجایی یا انحراف موقتی از مشخصات اصلی میزان معین یا ضرب غالب را سنکوپ ( وقفه ) می گوییم .
سنکوپ از راه هاي مختلفی ممکن است ایجاد شود .
سنکوپ در واقع به ادامه یافتن ضرب ضعیف در ضرب قوي می گویند . به مثال هاي الف و ب توجه کنید:


به این نوع سنکوپ همیولا میگوند.
ضد ضرب
هر گاه به جاي ضرب قوي ( نمونه ي الف شکل زیر ) یا قسمت قوي ضرب ( نمونه ي ب) سکوت قرار گیرد . ضد ضرب به
وجود می آید در واقع قسمتی که ما انتظار شنیدن نتی را داریم سکوت می شود:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (9 Votes)

تاکید در موسیقی
نتهایی که ما در یک قطعه موسیقی میشنویم همه داراي اهمییت یکسانی نیستند . شاید نتی از دیگر نت ها دیرند طولانی
تري داشته باشد و یا ارتفاع آن با بقیه ي نت ها تفاوت داشته باشد. اما مهمترین چیزي که باعث می شود اهمییت یک نت
زیاد یا کم باشد تاکید است . تاکید وقتی به وجود می آید که یک نت را نسبت به بقیه قوي تر اجرا کنیم .حال اگر فاصله ي
میان نت هایی که روي آن ها تاکید می کنیم منظم باشد به طوري که شنونده بتواند زمان فرا رسیدن نت قوي بعدي را
تشخیص دهد می گوییم وزن به وجود آمده است . مثال:
با دستتان روي میز شروع کنید به زدن ضرب هاي مساوي . حال سعی کنید یک ضربه را قوي و دو تاي بعدي را ضعیف بزنید
که به این صورت در میاید:
قوي - ضعیف - ضعیف - قوي - ضعیف - ضعیف - قوي - ضعیف... -
می توانید یکی در میان قوي و ضعیف بزنید و یا حتی چهار ضرب یک بار قوي بزنید مهم این است که براي به وجود آوردن
وزن باید این ترتیب تکرار شود.
تقسیمات مساوي زمان در موسیقی
هر اثر موسیقی را می توانیم از نظر زمان به چند نوع تقسیم بندي مساوي زمانی تقسیم کنیم که با آن ها از کوچک به
بزرگ آشنا می شویم : ضرب . میزان . جمله
در این بخش ما فقط به میزان و ضرب می پردازیم: