• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.80 (5 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.34 (22 Votes)

دیرند
لیست مطالب
نت با شکل هاي مختلف
زمان کشش نت ها
نقطه و دو نقطه
وزن در موسیقی
تاکید در موسیقی
تقسیمات مساوي زمان در موسیقی

خط میزان

نشانه میزان (میزان نما)
انواع میزان : (ساده . ترکیبی . لنگ)
میزان هاي ساده
میزان هاي ترکیبی
آشنایی با سکوت
زمان هاي کشش سکوت ها
خط اتحاد
سنکوپ
ضد ضرب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (23 Votes)

بعضی مواقع ممکن است به ما بگویند ( یا جایی بخوانیم ) که از یک نت نیم پرده به بالا بروید . براي این کار دو شیوه وجود
دارد که به آن ها نیم پرده کرماتیک و نیم پرده دیاتونیک می گویند .
-نیم پرده دیاتونیک:
به فاصله ي نیم پرده اي میان دو نت غیر هم نام نیم پرده ي دیاتونیک گفته می شود . براي مثال به فاصله میان سی و
دو یا میان ر دیز و می نیم پرده ي دیاتونیک گفته می شود . در تشکیل این فاصله ما هیچ وقت از دو نت هم نام استفاده
نمی کنیم مثلا" نت هاي دو و دو دیز با این که نیم پرده با یکدیگر فاصله دارند اما نیم پرده ي دیاتونیک محسوب نمی
شوند چون هم نام هستند .
تمرین 5 : الف : در سمت راست نت هاي زیر نتی بنویسید که نیم پرده دیاتونیک از نت اصلی زیر تر باشد. ب) در سمت
چب نت هاي زیر نتی بنویسید که نیم پرده دیاتونیک از نت اصلی بم تر باشد.

-نیم پرده کروماتیک:
به فاصله ي نیم پرده اي میان دو نت هم نام نیم پرده ي کروماتیک گفته می شود . براي مثال به فاصله میان فا و فا
دیز یا میان دو و دو دیز فاصله ي نیم پرده ي گفته می شود . در تشکیل این فاصله هیچ گاه از دو نت غیر هم نام استفاده
نمی کنیم . براي مثال بین دو نت سی و دو یا میان دو دیز و ر با این که فاصله ي نیم پرده اي وجود دارد اما نیم پرده ي
کروماتیک نمی باشد چون نت هاي آن هم نام نیستند.
حال که با این مبحث آشنا شدید به قسمت نشانه هاي تغییر دهنده بر گردید . در آنجا گفتیم که این نشانه ها نت ها را نیم
پرده یا دو نیم پرده بم یا زیر می کند حال این را بدانید که این تغییرات همه به صورت کروماتیک صورت می گیرد . براي
مثال اگر به نت سی علامت دیز بدهیم و نیم پرده آن را زیر کنیم به صورت کروماتیک زیر می شود یعنی تبدیل به سی
دیز می شود نه دو در مورد بقیه ي نشانه هاي تغییر دهنده هم همینطور است.
: تمرین 6
الف- در سمت راست نت هاي زیر نتی بنویسید که نیم پرده کروماتیک از نت اصلی زیر تر باشد.
ب- در سمت چب نت هاي زیر نتی بنویسید که نیم پرده کروماتیک از نت اصلی بم تر باشد


بحث ارتفاع ادامه دارد
اما براي ادامه ي آن باید با بخش بعدي یعنی دیرند آشنایی پیدا کنیم و سپس دوباره به ادامه ي بحث ارتفاع می پردازیم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.86 (60 Votes)

واحد سنجش فاصله ( پرده و نیم پرده )
یکی از واحد هاي سنجش فاصله میان دو نت پرده است و هر چه تعداد پرده هاي موجود میان دو نت بیشتر باشد اختلاف
زیر و بمی یا به اصطلاح فاصله ي آن دو نت بیشتر است . در شکل زیر فاصله میان هفت نت اصلی متوالی را با واحد پرده
نشان می دهیم :


همانطور که ملاحضه می کنید فاصله ي میان نت هاي می و فا و نیز سی و دو نیم پرده است و میان سایر نت هاي
متوالی یک پرده فاصله وجود دارد . این الگو فواصل با واحد پرده که در شکل بالا می بینید در اکتاو هاي دیگر نیز صادق است
مثل شکل زیر : ( در آینده بیشتر با مبحث مهم فاصله آشنا می شویم)


نشانه هاي تغییر دهنده
همانطور که در درس قبل دیدید فواصل نت ها را با هم با واحد سنجش پرده بررسی کردیم اما به خاطر گسترده بودن
موسیقی و نت هاي آن . فاصله این نت ها همیشه به آن صورت که در بالا دیدید نیست.
در موسیقی علائمی وجود دارد که اگر کنار یک نت ( سمت چپ ) بیایند باعث می شون نت مورد نظر نیم پرده تا یک
پرده ارتفاعش تغییر کند ( بم یا زیر شود ) . هر گاه این علائم کنار نت ها بیایند نه نام نت ها عوض می شود نه جاي نت ها
روي حامل عوض می شود فقط یک کلمه به اسم آن ها اضافه می شود و ارتفاع آن ها نیم پرده تغییر می کنند که در ادامه
بیشتر با این علائم آشنا می شویم :


-دیز  :
این علامت که می بینید  دیز نام دارد و هر گاه کنار نتی ( سمت چپ ) از این علامت استفاده کنیم نت ما نیم
پرده زیر تر می شود ( در واقع نیم پرده ارتفاع آن بالا تر می رود ) . براي مثال نت ر یک پرده از نت دو زیر تر است . اگر

ما علامت دیز را به نت دو آن اضافه کنیم . نت دو نیم پرده زیر تر می شود و به نت ر نزدیک تر می شود و در نتیجه فاصله
نت دو و ر از یک پرده به نیم پرده تغییر می کند . توجه داشته باشید این علامت ها همیشه در سمت چپ نت قرار می
گیرند .
به شکل توجه کنید :

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.37 (15 Votes)

نت هاي آنارمونیک
به دو نت غیر هم نام که صداي آن ها مثل هم باشد نت هاي آنارمونیک می گوییم . براي مثال نت ر و می با یکدیگر فاصله
ي یک پرده اي دارند حال اگر ما نت ر را دیز ( نیم پرده به بالا ببریم ) و نت می را بمل و نیم پرده به پایین بیاوریم . هر دو
یک صدا می دهند اما اسم هاي آن ها یکی نیست . به شکل توجه کنید :


همانطور که در شکل بالامی بینید ر دیز و می بمل با یکدیگر هیچ فاصله اي ندارند در واقع هر دو یک صدا می باشند و
فقط اسم هاي آنهاست که با هم فرق دارد به این نوع نت ها نت هاي آنارمونیک می گویند.
(در آینده با کاربرد این مبحث آشنا می شویم)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.03 (16 Votes)

لیست مطالب :
صداهاي غیر موسیقیایی
صداهاي موسیقیایی
صداهاي غیر موسیقیایی
همه ي صداهایی که اصوات موسیقیایی نیستند را صداهاي غیر موسیقیایی می نامیم . براي نمونه سرو صداي خیابان ها و
صداي لوازم خانگی در حال کار مانند : جارو برقی . ماشین لباس شویی . کولر و ... همگی نمونه هایی از صدا هاي غیر
موسیقیایی هستند اصطلاحا" به صدا هاي غیر موسیقیایی نوفه می گویند . نوفه ها اغلب نا خواسته تولید می شوند و
خصلت تصادفی دارند.
شاید این سوال پیش بیاید که چگونه بین نوفه و صداهاي موسیقایی تفاوت قائل می شویم ؟
در جواب می توان گفت که بر خلاف صدا هاي موسیقیایی صداهاي نوفه فرکانس مشخصی ندارند و نمی شود فرکانس آنها را
محاسبه کرد.