• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.57 (7 Votes)

قبلا" گفتیم که منظور از فاصله در موسیقی همان اختلاف زیر و بمی بین دو نت است حال می خواهیم با این مبحث
مهم به صورت کامل آشنا شویم .
براي بیان فاصله ي دقیق ( اختلاف زیر و بمی ) میان دو نت باید دو عامل را تعیین کنیم این دو عامل عبارتند از :
عدد فاصله و بنیه ي فاصله که با آنها آشنا خواهیم شد .
عدد فاصله
ابتدایی ترین کاري که براي به دست آوردن فاصله ي میان دو نت انجام می دهیم باید ببینیم که بین دو نت داده شده
چند نت قرار دارد و چقدر با یک دیگر فاصله دارند . نکته اي که براي پیدا کردن این شماره باید به آن دقت کنیم این است
که هنگام به دست آوردن عدد فاصله خود نت اول را نیز حساب کنیم براي مثال می خواهیم عدد فاصله ي بین دو نت سل و
سی را حساب کنیم ( به شکل توجه کنید )


طبق توضیح قبل تعداد نت هاي بین این دو نت را با در نظر گرفتن نت اول می شماریم و عدد فاصله را بدست می آوریم:


به این نتیجه رسیدیم که عدد فاصله ي بین دو نت سل و سی عدد 3 می باشد.
حال به چند نمونه ي دیگر توجه کنید.


عدد فاصله ي بین دو نت ر تا لا چه عددي می باشد:

همانطور که در شکل می بینید عدد فاصله ي نت ر تا لا عدد 5 می باشد.

عدد فاصله بین نت می و می اکتاو بعدي آن چه عددي می باشد:


همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید عدد فاصله ي یک نت با اکتاو خودش فاصله ي 8 می باشد
نکته ي دیگري که باید به آن توجه داشته باشید این است که نشانه هاي تغییر دهنده هیچ تغییري در عدد فاصله نمی دهند
( به شکل زیر توجه کنید )


همانطور که در شکل بالا می بینید فاصله ي نت ر تا لا در همه ي موارد فاصله ي پنجم می باشد با این که نشانه ي
هاي تغییر دهنده ي متفاوتی دارند.
تمرین 12 : عدد فاصله ي میان هر خانه را پیدا کنید:


براي پرهیز از ابهام در گفتن عدد فاصله همیشه عدد پایین تر را ابتدا نام می بریم
به شکل بعد نگاه کنید که با جا به جا شدن اسم نت ها چه تغییري در فاصله ي آنها ایجاد شده است:

 

در نمونه ي الف فاصله ي می تا سل سوم است ولی در نمونه ي ب فاصله ي سل تا می ششم می باشد.
با جمع بندي نمونه هاي بالا می توانیم به این نتیجه برسیم که فاصله ي دو نت متوالی فاصله ي دوم است . براي مثال
فاصله ي نت دو تا نت ر یک فاصله ي دوم می باشد و فاصله ي نت دو تا نت سی قبلی یک فاصله ي دوم می
باشد.
عدد فاصله ي بین دو نت را بر عکس نیز حساب کنیم همان عدد به دست می آید به عکس زیر توجه کنید:


همانطور که در نت هاي بالا می بینید اگر فاصله اي را بر عکس نیز حساب کنیم به همان عدد فاصله ي اولیه می رسیم.
تمرین 13 : نتی را که به فاصله ي دوم بالا تر از هر یک از نت هاي زیر قرار دارد را نام ببرید:
لا . فا . ر . سل . سی
تمرین 14 : نتی را که به فاصله ي دوم پایین تر از هر یک از نت هاي زیر قرار دارد را نام ببرید:
می . ر . لا . دو . سل