• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (42 Votes)

سنکوپ
هر گونه تغییر یا جابجایی یا انحراف موقتی از مشخصات اصلی میزان معین یا ضرب غالب را سنکوپ ( وقفه ) می گوییم .
سنکوپ از راه هاي مختلفی ممکن است ایجاد شود .
سنکوپ در واقع به ادامه یافتن ضرب ضعیف در ضرب قوي می گویند . به مثال هاي الف و ب توجه کنید:


به این نوع سنکوپ همیولا میگوند.
ضد ضرب
هر گاه به جاي ضرب قوي ( نمونه ي الف شکل زیر ) یا قسمت قوي ضرب ( نمونه ي ب) سکوت قرار گیرد . ضد ضرب به
وجود می آید در واقع قسمتی که ما انتظار شنیدن نتی را داریم سکوت می شود: