• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)

خط اتحاد
اگر چه نقطه و دونقطه تا حدودي بر وسعت امکانات نت نویسی می افزاند . اما هنوز نشان دادن برخی دیرند ها حتی با وجود
نقطه و دو نقطه هم امکان پذیر نیست . مثلا" فرض کنیم نتی بخواهیم که دیرند آن برابر با سیاه و دو لاچنگ باشند . به
وجود آوردن همچین نتی با استفاده از ابزاري که تا کنون یاد گرفته ایم به هیچ وجه امکان پذیر نیست . براي نت هاي این
چنینی از خط اتحاد استفاده می کنیم .
خط اتحاد خطی است منحنی که دو نت هم صدا را با آن با هم متحد می کنند و کار آن این است که دیرند آ ن ها را با هم
یکی می کند در واقع دو نتی که به با خط اتحال با هم متحد شده اند یک نت محسوب می شوند که به اندازه دیرند دو نت
کشیده می شوند .
به شکل توجه کنید:


در واقع دو نتی که به هم اتحاد شده اند را نوازنده به صورت یک نت اجرا می کند اما آن را به اندازه دیرند هر دو نت ادامه می
دهد.
کاربرد دیگر خط اتحاد : محدودیت زمانی در بعضی از میزان ها باعث می شود نتوانیم نت را به اندازه ي دیرند دلخواه ادامه
دهیم . براي حل این موضوع خط اتحاد به ما کمک می کند .
فرض کنید آهنگسازي در میزان دو چهار نتی معادل یک گرد داشته باشد یعنی معادل دو سفید و این در حالتی است که هر
میزان ما فقط به اندازه ي یک سفید ظرفیت دارد اینجا است که خط اتحاد به کمک ما می آید . همینطور در میزان شکل زیر
ببینید نت سی چگونه با چنگ میزان بعد اتحاد یافته است: